IICA - IASE vzpodbuja angažma skupnosti

Pomemben je dolgoročen poslovni uspeh, kot tudi vaši zaposleni, skupnost in planet.


Varovanje okolja


Družba


Upravljanje

Varovanje okolja

Današnji svet se sooča z nepredstavljivimi, med seboj povezanimi ekološkimi izzivi na področjih podnebnih sprememb, vode, energije, bioraznolikosti in poljedelstva. Glede na to, da poslovanje sloni na naravnih virih neposredno, kot tudi preko preskrbnih verig, so potrebni novi korporativni napori, da se sprejme odgovornost za varovanje okolja, da se ceni naravno bogastvo in bolje razume povezanost resursov.

Pomembno je omeniti vse večjo povezanost različnih ekoloških problemov – podnebje, hrana, voda – kot tudi njihovo povezavo z družbenimi in razvojnimi prioritetami. Vsa podjetja morajo pomagati pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, vključno z akcijskim načrtom Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah, ki izhaja iz COP21.

Podjetja se morajo potruditi, da pri svojem razvoju napravijo odmik od tradicionalnega pristopa, ki v glavnem temelji na skladnosti s predpisi in oceno tveganja v ožjem smislu. Podjetje se mora aktivno ukvarjati s tveganji in priložnostmi za okolje ter vlagati znatne napore v poslovanju na področju podnebja, vode in hrane.

Družba

Trajnost se v družbi nanaša na prepoznavanje in upravljanje s pozitivnimi in negativnimi poslovnimi vplivi na ljudi. Kvaliteta odnosov v podjetju in odnosi z deležniki so velikega pomena. Podjetja neposredno in posredno vplivajo na to, kar se godi zaposlenim, delavcem v vrednostni verigi, kupcem in lokalnim skupnostim, pomembno je proaktivno upravljati z učinki.

Družbeno dovoljenje za delo podjetja je v veliki meri odvisno od naporov, vloženih v družbeno trajnost. Pri tem lahko pomanjkanje družbenega razvoja, revščina, neenakost in slaba vladavina prava motijo poslovanje in rast. Istočasno aktivnosti, usmerjene v doseganje družbene trajnosti, lahko odpirajo nove trge, pomagajo pri zadrževanju in privabljanju poslovnih partnerjev ali so vir inovacij za nove linije proizvodov ali storitev.

Morala znotraj podjetja in vključenost zaposlenih lahko narastejo, krepi se produktivnost, upravljanje s tveganjem, izboljšuje se odnos med podjetjem in skupnostjo. Prvih šest načel v Globalnem sporazumu ZN je osredotočeno na to družbeno dimenzijo korporativne trajnosti in temelj vsega so človekove pravice. Družbena trajnost tako zajema človekove pravice določenih skupin, pravice pri delu, pravice žensk in enakopravnost ob rojstvu, otroke, avtohtona ljudstva, invalidne osebe in tudi pristop in vpliv podjetij ob pojavu revščine. Poleg tega da zajema skupine nosilcev pravic, družbena trajnost zajema tudi  vprašanja, ki vplivajo nanje, na primer izobraževanje in zdravstvo.

Upravljanje

Upravljanje vključuje sisteme in procese, ki vplivajo na skupno učinkovitost nekega subjekta – naj gre za podjetje, vlado ali multilateralne institucije. Pospeševanje dobrega upravljanja je večdimenzionalen izziv, ki zahteva napore, ki se medsebojno krepijo. Na primer preprečevanje korupcije je ključnega pomena za vladavino prava in izgradnjo miru, ker korupcija negativno vpliva na državne kapacitete, družbeno vključenost in na upravljanje z naravnimi viri.

Mir omogoča trajnostni razvoj in je pogoj za vzpostavo vladavine prava in napore, vložene v preprečevanje korupcije. In končno, vladavina prava je neizogibna za učinkovito reševanje nasilnih konfliktov, nezakonitih finančnih tokov in nekaznovanje ter za vzpostavitev pravnega okvira, ki zagotavlja nepristranskost in predvidljivost.

Na mikronivojih lahko podjetja izboljšajo upravljanje z integriranjem korporativnih načel trajnosti v lastno poslovanje in odnose, tako se omogoča večja transparentnost, odgovornost in vključenost. Na makronivojih podjetja lahko prispevajo k razvoju in izpolnjevanju mednarodnih norm in standardov, na primer svoj delež k predanosti Globalnemu sporazumu ZN.

Cilji trajnostnega razvoja, pojasnjeni za poslovanje

Septembra leta 2015 je vseh193 držav članic Združenih narodov sprejelo načrt za doseganje boljše prihodnosti za vse in določilo pot za naslednjih 15 let h končanju skrajne revščine, za borbo proti neenakosti in krivicam ter za varovanje našega planeta. V središču Agende 2030 je 17 ciljev trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals ili SDG), ki jasno definirajo svet, kakršnega si želimo – uporabnih za vse narode in ne puščajo nikogar ob strani.

Novi globalni cilji so rezultat procesa, ki je obsežnejši kot kdaj koli prej, vlade pa od samega začetka tega procesa vključujejo podjetja, civilno družbo in državljane. Vsi se strinjamo, v katero smer mora svet kreniti. Izpolnjevanje teh ambicij predvideva do zdaj neviden napor vseh sektorjev družbe – podjetja pa morajo v tem procesu igrati zelo pomembno vlogo.

CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Vsi imajo korist od boljšega sveta

1. januarja 2016 je uradno začelo veljati 17 ciljev trajnostnega razvoja iz Programa o trajnostnem razvoju do 2030, ki so ga svetovni voditelji sprejeli septembra 2015 na zgodovinskem sestanku na vrhu ZN. V naslednjih petnajstih letih bodo s temi novimi cilji, ki veljajo za vse, države vložile napore, da končajo vse oblike revščine, se borile proti neenakosti in proti podnebnim spremembam in da ne bo istočasno nihče zapostavljen.

Današnjo poslovno klimo karakterizira pospešena in zapletena kombinacija tveganj in priložnosti brez primere. Celotno tržišče lahko v kratkem času zmotijo številni dejavniki, naj gre za novo tehnologijo ali nenaden primanjkljaj naravnih virov. Novi trgi se hitro razvijajo zaradi megatrendov, kot so rast prebivalstva, pomanjkanje virov ali svetovna zdravstvena tveganja. Istočasno so potrošniki in investitorji bolj informirani kot kdaj koli prej – in želijo, da podjetja prevzamejo odgovornost zaradi pritiskov na naš planet in njegovo prebivalstvo.

Vse več je razumevanja – posebno v glavah poslovnih voditeljev in investitorjev, ki so korak pred časom – da ni dovolj, da se podjetja ukvarjajo samo s kratkoročnimi dobički, ker naravne katastrofe, družbeni nemiri ali gospodarska neenakost lahko škodijo dolgoročnemu napredku. Podjetja, ki razumejo te izzive in primerno ukrepajo, bodo korak pred ostalimi.

Jasno je, da cilji trajnostnega razvoja poleg tega da določajo, kje moramo biti leta 2030, ko naj bi uspeli ustvariti trajnosten svet, kažejo tudi nove trge in možnosti za podjetja po vsem svetu. Da uspemo, moramo globalne cilje spremeniti v lokalno poslovanje.