IICA - IASE промовира вклучување на заедницата

 Долгорочниот деловен успех е важен како и вашите вработени, заедниците и планетата.


Заштита на животната средина


Општество


Управување

Заштита на животната средина

Денешниот свет се соочува со невидени, меѓусебно поврзани еколошки предизвици во областите на климатските промени, водата, енергијата, биодиверзитетот и земјоделството. Бидејќи бизнисите се потпираат на природните ресурси и директно и преку синџири на снабдување, потребни се нови корпоративни напори за решавање на одговорностите за животната средина, вреднување на природниот капитал и подобро разбирање на меѓусебната поврзаност на ресурсите.

Важно е да се спомене зголемената врска помеѓу различните проблеми со животната средина – клима, храна, вода – како и нивната поврзаност со општествените и развојните приоритети. Сите компании мора да помогнат во постигнувањето на целите за одржлив развој, вклучувајќи ја и агендата на Париската климатска спогодба која произлегува од COP21.

Компаниите мора да се стремат да се оддалечат од традиционалниот пристап, кој главно се базира на регулаторна усогласеност и проценка на ризик во потесна смисла. Компанијата е должна активно да се справува со ризиците и можностите за животната средина и да вложи значителни напори во делувањето во областа на клима, вода и храна

Општество

Општествена одржливост се однесува на препознавање и управување со позитивни и негативни деловни влијанија врз луѓето. Квалитетот на односите на компанијата и односите со засегнатите страни се од голема важност. Компаниите директно или индиректно влијаат на она што се случува со вработените, работниците во синџирот на вредност, клиентите и локалните заедници, и важно е проактивно да се управува со изведбата.

Општествената дозвола за работа на претпријатија во голема мера зависи од нивните напори инвестирани во општествената одржливост. Покрај тоа, недостатокот на развој на општество, вклучувајќи ја сиромаштијата, нееднаквоста и слабо владеење на правото, може да го попречат бизнисот и растот. Во исто време, активностите насочени кон постигнување општествена одржливост може да отклучат нови пазари, да помогнат во задржувањето и привлекувањето деловни партнери или да бидат извор на иновации за нови линии на производи или услуги.

Внатрешниот морал и вклученоста на вработените може да се зголемат, истовремено зајакнувајќи ја продуктивноста, управувањето со ризикот и подобрувајќи ги конфликтите помеѓу компанијата и заедницата. Првите шест принципи на Глобалниот договор на ОН се фокусираат на оваа општествена димензија на корпоративна одржливост, која се базира на човековите права. Општествената одржливост, исто така, ги опфаќа човековите права на одредени групи: работна сила, зајакнување на жените и родова еднаквост, деца, домородни народи, лица со посебни потреби, како и пристап ориентиран кон луѓето во случаи на корпоративно влијание врз сиромаштијата. Покрај спроведувањето на групи на носители на права, општествената одржливост опфаќа и прашања што ги засегаат, како што се образованието и здравјето.

Управување

Управувањето вклучува системи и процеси кои обезбедуваат севкупна ефективност на некој ентитет – без разлика дали станува збор за претпријатие, влада или мултилатерална институција. Промовирањето на доброто управување е повеќедимензионален предизвик кој бара взаемно зајакнување на напорите. На пример, борбата против корупцијата е клучна за владеење на правото и градење мир, бидејќи корупцијата негативно влијае на капацитетот на државата, општествената вклученост и управувањето со природните ресурси.

Мирот овозможува одржлив развој и е предуслов за воспоставување владеење на правото и напори за намалување на корупцијата. Конечно, владеењето на правото е неопходно за ефикасно решавање на иницијаторите на насилни конфликти, недозволени финансиски текови и неказнување, и снабдување со правна рамка која обезбедува непристрасност и предвидливост.

На микро ниво, компаниите можат да го подобрат доброто управување интегрирајќи ги принципите на корпоративна одржливост во сопствениот бизнис и односи, овозможувајќи поголема транспарентност, одговорност и инклузивност. На макро ниво, компаниите можат да придонесат за развој и имплементација на меѓународните норми и стандарди, на пример, како дел од нивната посветеност на Глобалниот договор на ОН.

Цели за одржлив развој објаснети за бизнис

Во септември 2015 година, сите 193 земји членки на Обединетите нации усвоија план за постигнување подобра иднина за сите, со што се отвори патот за следните 15 години да се стави крај на екстремната сиромаштија, да се бори против нееднаквоста и неправдата и да ја заштити нашата планета. Во срцето на „Агендата 2030„ се 17 цели за одржлив развој (Sustainable Development Goals или SDG) кои јасно го дефинираат светот што го сакаме – се однесува на сите нации и не остава никој зад себе.

Новите глобални цели се резултат на процес кој е посеопфатен од кога било досега, со вклучување на претпријатијата граѓанското општество и граѓаните од страна на владата, од самиот почеток на овој процес. Сите сме согласни во која насока треба да оди светот. Исполнувањето на овие амбиции ќе вклучи невиден напор од сите сектори на општеството – и претпријатијата мора да играат многу важна улога во овој процес.

ЦЕЛИ НА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

Секој има корист од подобар свет

На 1. јануари 2016. година, официјално стапија во сила 17-те цели за одржлив развој на Програмата за одржлив развој до 2030. година, кои беа усвоени од светските лидери во септември 2015. година на историскиот самит на ОН. Во текот на следните петнаесет години, со овие нови цели применливи за сите, државите ќе вложат напори за ставање крај на сите форми на сиромаштија, борба против нееднаквоста и борба против климатските промени, истовремено осигурувајќи се дека никој нема да остане запоставен.

Денешната деловна клима се карактеризира со неспоредлива, забрзана и комплексна комбинација на ризици и можности. Целиот пазар може да се наруши во краток рок од огромен број фактори, без разлика дали станува збор за нова технологија или ненадеен недостаток на природни ресурси. Новите пазари брзо се развиваат поради мега-трендовите како што се порастот на населението, недостатокот на ресурси или глобалните здравствени ризици. Во меѓувреме, потрошувачите и инвеститорите се подобро информирани од кога било досега – и сакаат компаниите да преземат одговорност за притисок врз нашата планета и нејзината популација.

Постои и поголемо разбирање – особено во очите на бизнис лидерите и инвеститорите кои се пред нивното време – дека не е доволно компаниите да се занимаваат само со краткорочни профити, бидејќи природните катастрофи, социјалните немири или економските нееднаквости можат да го наштетат долгорочен напредок. Компаниите што го разбираат овој предизвик и преземаат акција ќе бидат чекор напред.

Јасно, целите за одржлив развој, покрај тоа што одредуваат каде треба да бидеме во 2030. година за да создадеме одржлив свет, наведуваат нови пазари и можности за компаниите ширум светот. За да успееме, треба да ги претвориме глобалните цели во локален бизнис.