Stručnost | počinje s kvalifikacijama


Хрвоје Новосел

Хрвоје Новосел

Заменик председател IICA - IASE

Хрвоје Новосел работи како финансиски експерт во развојно банкарство. Тој има повеќе од 20 години искуство во управување со продажба на производи, управување со ризици и управување со проекти.

Учествувал во финансирање на голем број на проекти на гарации, ублажувањето на ефектите од воведувањето на ДДВ, специјално кредитирање на големи стопански субјекти, инфраструктурни проекти, обновливи извори на енергија и заштита на животната средина, рехабилитација на бизнисот, финансиско реструктуирање и кредитирање на извозот.

Дипломирал на Економскиот факултет во Загреб, насока менаџмент. Тој се усовршувал преку бројни обуки од областа на финансиите, ризиците, сметководството, управувањето со луѓе и управувањето со проекти (Програма за генерален менаџмент ZSEM, Bocconi School, Basel – II, ATTF Luxembourg, RR. & CO. Knowledge Center Ltd. Словенија, RRIF, PWC Academy Croatia Mini MBA).а